MENU

Villkor och bestämmelser (t.ex. användarvillkor)

Dessa regler och villkor för användning ("Regler och villkor") ("Administratören") för denna webbplats. ("Administratören")denna webbplats(nedan kallad "Tjänsten") som tillhandahålls på I det följande anges villkoren för användning av Tjänsten (nedan kallad "Tjänsten").

Alla användare av webbplatsen (nedan kallade "användare") Användaren ska använda Tjänsterna i enlighet med dessa Villkor.

Artikel 1 (Tillämpning).

Dessa Allmänna villkor ska gälla för alla relationer mellan Användaren och Chefen i samband med användningen av Tjänsterna.

Utöver dessa Villkor kan Förvaltaren utfärda olika bestämmelser avseende Tjänsten, såsom regler för användning (nedan kallade "enskilda bestämmelser"). Dessa enskilda bestämmelser, oavsett deras namn, ska utgöra en del av dessa Villkor. Oavsett namn ska dessa enskilda bestämmelser utgöra en del av dessa Villkor.

Om bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor strider mot bestämmelserna i de enskilda bestämmelserna i föregående artikel, ska bestämmelserna i de enskilda bestämmelserna ha företräde, om inte annat anges i de enskilda bestämmelserna.

Artikel 2 (Förbjudna frågor).

Användare uppmanas att avstå från följande handlingar när de använder tjänsten

 • Brott mot lagen eller mot allmän ordning och moral.
 • Publicera innehåll på webbplatsen som är ärekränkande eller hindrar verksamheten.
 • Publicering av recensioner i reklamsyfte.
 • Handlingar som kränker upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter som finns i Tjänsterna, inklusive innehållet i Tjänsterna.
 • stör eller stör funktionen hos administratörens server eller nätverk, andra användare eller andra tredje parter
 • Kommersiell användning av information som erhållits genom Tjänsten.
 • Handlingar som kan störa driften av Tjänsten.
 • Obehörig åtkomst eller försök att få sådan åtkomst.
 • Samla in eller ackumulera personlig information etc. som rör andra användare.
 • Använda tjänsterna i ett obehörigt syfte.
 • Handlingar som orsakar nackdel, skada eller obehag för andra användare av Tjänsterna eller andra tredje parter.
 • Utge sig för att vara en annan användare.
 • Reklam, annonsering, värvning eller affärsverksamhet på Tjänsterna som inte är godkänd av Chefen.
 • Handlingar som direkt eller indirekt ger fördelar till antisociala krafter i samband med tjänsten.
 • Allt annat beteende som chefen anser vara olämpligt.

Vid överträdelse av ovanstående får administratören vid behov vidta lämpliga rättsliga åtgärder.

Artikel 3 (Avbrytande av tillhandahållandet av Tjänsterna, etc.)

Chefen kan avbryta eller upphöra med tillhandahållandet av alla eller delar av Tjänsterna utan föregående meddelande till Användaren om Chefen anser att något av följande skäl föreligger.

 • Vid underhåll eller uppdatering av de datorsystem som ingår i Tjänsten.
 • Om tillhandahållandet av Tjänsten försvåras på grund av force majeure, t.ex. jordbävning, blixtnedslag, brand, strömavbrott eller naturkatastrofer.
 • I händelse av oavsiktlig avstängning av datorer eller telekommunikationslinjer etc.
 • I alla andra fall där Chefen anser att det är svårt att tillhandahålla Tjänsten.

Förvaltaren ska inte vara ansvarig för någon nackdel eller skada som drabbar Användaren eller någon tredje part till följd av avstängning eller avbrott i tillhandahållandet av Tjänsten.

Artikel 4 (Radering av publicerade recensioner)

Administratören kan radera en recension som lagts upp av en användare om den faller inom någon av följande kategorier, utan att meddela den som lagt upp recensionen.

 • Om webbplatsen innehåller innehåll som är ärekränkande och hindrar affärsverksamhet.
 • Om den anses vara avsedd för kommersiell reklam
 • Om den innehåller innehåll som förefaller vara uppenbart falskt.
 • Om den innehåller skadliga program, skript etc.
 • Om administratören i övrigt anser att innehållet i inlägget är olämpligt.

Artikel 5 (Ansvarsfriskrivning och friskrivning från garantier)

Ägaren garanterar inte, varken uttryckligen eller underförstått, att Webbplatsen är fri från faktiska eller rättsliga brister (inklusive brister i säkerhet, tillförlitlighet, noggrannhet, fullständighet, giltighet, lämplighet för ett visst ändamål, säkerhet eller annat, fel eller buggar, intrång i rättigheter, etc.). Ägaren garanterar inte, varken uttryckligen eller underförstått, att Webbplatsen är fri från defekter (inklusive säkerhet, tillförlitlighet, noggrannhet, fullständighet, giltighet, lämplighet för ett visst ändamål, säkerhet eller andra defekter, fel eller buggar, intrång i rättigheter etc.). Ägaren accepterar inget ansvar för eventuella skador som orsakas användaren till följd av användningen av webbplatsen.

Chefen är inte ansvarig för några transaktioner, kommunikationer eller tvister som Användaren kan ha med andra Användare, företag som listas på Webbplatsen eller andra tredje parter i samband med användningen av Webbplatsen.

Artikel 6 (Ändringar av Användarvillkoren).

Administratören kan när som helst ändra dessa villkor utan föregående meddelande om han anser att det är nödvändigt. Om användaren börjar använda webbplatsen efter att ändringar av dessa villkor har gjorts, ska användaren anses ha godkänt de ändrade villkoren.

Artikel 7 (hantering av personuppgifter).

Administratören är ansvarig för den personliga information som erhålls genom driften av denna webbplats, inklusiveSekretesspolicy.Informationen ska hanteras på lämpligt sätt i enlighet med "Lagen om skydd av personuppgifter" (lag nr 13/2009, i dess ändrade lydelse).

Artikel 8 (Tillämplig lag och jurisdiktion)

本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
当サイトの利用に関して紛争が生じた場合には、ベトナムダナン市裁判所を専属的合意管轄とします。

sv_SESvenska